Chu trình Nito trong bể cá cảnh nước ngọt và nước mặn (Nitrogen Cycle)

Khi bắt đầu với thú chơi bể cá thủy sinh nước ngọt hoặc nước mặn bạn sẽ luôn bắt gặp một thuật ngữ: Nitrogen Cycle (vòng tròn hay chu trình Nito) nó rất quan trọng góp phần chính để tạo lên một bể cảnh khỏe mạnh dưới sự hỗ trợ qua lại giữa các nhóm … Đọc tiếp

Danh sách website cung cấp thông tin có giá trị cho người chơi thủy sinh nước ngọt và nước mặn

Dưới đây là một số trang web phổ biến cung cấp thông tin và tài nguyên có giá trị cho những người đam mê bể cá bao gồm cả nước ngọt và nước mặn: FishLore ( www.fishlore.com ): FishLore là một trang web toàn diện cung cấp nhiều bài báo, hướng dẫn, diễn đàn và … Đọc tiếp

Vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí trong bể cá cảnh thủy sinh

Vi khuẩn hiếu khí chuyển đổi amoniac (NH3) thành nitrat (NO3), vi khuẩn kỵ khí chuyển nitrat thành khí nitơ (N2). Vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí chịu trách nhiệm cho quá trình nitrat hóa và khử nitrat trong bể cá của chúng ta. Mỗi loại vi khuẩn loại bỏ một số hợp chất … Đọc tiếp